سامانه مدرسه هوشمند پویان

 
عزیزان من! شماها نخبه اید، عزیزید و نور چشم ما هستید. اما یادتان باشد که هرچه عالم تر و نخبه تر می شوید، متواضع تر شوید. این را فراموش نکنید. مقام معظم رهبری.
 پانل ورود کاربران

 انتقادات و پیشنهادات
 برنامه هفتگی1402-1401

به زودی بارگذاری می شود

کلاس 151

 کلاس 161

 کلاس 171

کلاس 251

کلاس 261

 کلاس 271

کلاس 351

 کلاس 361

 کلاس 371

 تقویم روز
 تولد همکاران
 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 گزارش ترافیک

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1396 مي رساند كه با توجه
به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش
عالي كشور مصوب 26 / 2/ 1395 مجلس محترم شوراي اسلامي، و براساس مصوبه
هفتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 9/ 8/ 95 ميزان و نحوه تأثير
سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1396 همانند آزمون سراسري سال 1395
به صورت زير است:
الف- آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فيز كي، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و
معارف اسلامي كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات كي يا
چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال
سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم )سال سوم آموزش متوسطه(
به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت
تأثير مثبت در نمرهك‌ل نهايي آنان لحاظ مي شود.
ب- داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي رياضي فيز كي، علوم تجربي، علوم
انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال
تحصيلي 90 - 91 به بعد اخذ كرد هاند و امتحانات كي يا چند درس آنها به صورت
نهايي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده
و سوابق تحصيلي موجود دوره پي شدانشگاهي )صرفاً نمرات دروسی که به صورت
نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است( به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت
سواب قتحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمرهك‌ل نهايي آنان لحاظ
مي شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال
خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 .

 دانش پژوهان ممتاز
 جستجو
 پربیننده ترین مطالب
 پیشخوان

سالن مطالعه